Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tisztelt Vásárlónk!

A hatályos magyar törvényeknek megfelelően webáruházunknak az alább felsorolt kritériumoknak kell eleget tennie. Kérem gördítsen lefelé a megfelelő információ eléréséhez. Amennyiben bármilyen további információra lenne szüksége, keressen meg minket elérhetőségeink bármelyikén.

A webáruházban jól látható helyen kell tájékoztatni a vásárlókat a következőkről:

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon, adószám, Cégjegyzékszám, bejegyző cégbíróság megnevezése (vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány szám, kibocsátó okmányiroda megnevezése);
b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;
d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
e) az elállás jogáról (4. és 5. §);
f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
i) Engedélyhez kötött termék, vagy szolgáltatás értékesítése esetén az engedély meglétének igazolása, nyilvántartási szám feltüntetése
j) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét

 

    Szerzői Jogi információk
    Garanciális Feltételek
    Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF)

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon, adószám, Cégjegyzékszám, bejegyző cégbíróság megnevezése (vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány szám, kibocsátó okmányiroda megnevezése)
A webáruházat a VNV Kft üzemelteti.

Cégünket az alábbi elérhetőségeken tudja elérni:
Czidor Andrea
Telefon: +36-30-468-9945
A kommunikáció során használandó email cím: aczidor@vnv.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-161538
Adószám: 13307651-2-13

Központi iroda:
2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1. VIV Center irodaház földszint

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről

A Vásárló és a www.zsindely.NET webáruház között létrejövő szerződés tárgya az áruházban eladásra kínált tetőfedő anyagok és tartozékainak tulajdonjog átadása. Vevő a megrendelés folyamatának végigvitelével, a megrendelt termékek kifizetésével kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy a szerződésben mint Vevő kíván részt venni. A VNV Kft., mint a webáruház üzemeltetője a szerződésben Eladóként vesz részt. A szerződés részleteit a hatályos magyar jog határozza meg. Az eladó fenntartja tulajdonjogát mindaddig, amíg az értékesített termékek teljes vételára megfizetésre nem kerül.
Minden megrendelés egyedi szerződésnek minősül, tartama nem haladja meg az egy évet, és nem határozatlan idejű.

c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről

A termékek bruttó, (jelenleg, azaz 2014.03.11.-én hatályos 27%-os) ÁFÁval növelt egységárai a termékek részletes adatlapjai mellett kerülnek feltüntetésre. A termékek egyedi adatlapja tartalmazza a számlázási mértékegységet. Amennyiben a megrendelés nem éri el az Általános Szállítási Feltétel-ben rögzített mértéket (jelenleg bruttó 350,000.- Ft összérték), úgy a webáruház üzemeltetője kiszállítási díjat számláz Vevő felé. A mindenkor hatályos szállítási díj az Általános Szállítási Feltételek menüpont alatt elérhető.
Az esetleges szállítási díjon kívül a webáruház üzemeltetője semmilyen további költséget nem érvényesít Vevő felé.

d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről

A webáruház online felületén vagy telefonon megvásárolt, megrendelt termékeket banki utalással vagy készpénzes fietéssel lehet kifizetni. Az átutalásokat az OTP Bank NyRt.-nél vezetett bankszámlára lehet teljesíteni. Utaláshoz a következő adatokat kell használni.
Bank Neve: OTP Bank NyRt.
Kedvezményezett: VNV Dinamo Kft.
Számlaszám:11742173-20157946
IBAN:HU79 1174 2173 2015 7946 0000 0000
BIC(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
Készpénzben ugyanezen bankszámlára lehet befizetést eszközölni bármely OTP Bank fiókban, illetve a központi irodában (2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1.) lehet házipénztárunkba befizetni.
Az áruk házhozszállítása gyűjtőfuvaros rendszerben történik, arra 5 munkanapos átfutási időt tudunk garantálni, ami természetesen az ügyintézés gyorsaságának függvényében lehet sokkal kevesebb is. (Általános gyakorlat a 2-3 munkanapon belüli szállítás, de erre konkrét kötelezettséget nem tudunk vállalni, csak az eseti megrendelés ismeretében tudjuk a szállítást megszervezni.)
Minden megrendelést, akár a webes felületen, akár emailben, akár telefonon vagy szóban érkezik, írásban igazolunk vissza, a visszaigazolásban foglaltak tartalmazzák konkrét ajánlatunkat. Abban az esetben, ha a webáruházban a visszaigazolástól eltérő tartalom mutatkozna, mindíg a visszaigazolás adatai a mérvadóak a vásáőló és az eladó között létrejövő szerződés tekintetében. Ennek oka a webes tartalom nagyon gyors, a megrendelésektől függő változása. (pl. egy akciós termék gyors kifutása, amelyet  a vevő azután rendel meg, hogy már csak magasabb árú raktárkészlet áll rendelkezésre). Természetesen mindent megteszünk a weben található készletadatok tökéletes naprakészen tartásáért.

e) az elállás jogáról (4. és 5. §)

Vevőinket megilleti az elállás joga a hatályos magyar törvényeknek megfelelően:

17/1999. (II. 5.) Kormány Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről.
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55.§ -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:...

4.§
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a 3.§ szerint tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségnek, a fogyasztó az elállási jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három napon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a 3.§ szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5.§
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4.§ szerinti elállási jogot.
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozástól függ.
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Mivel a webáruház üzemeltetője a fenti rendelet 2.§-nak a-f. pontjában részletezett összes információt megjelenteti webáruházában, így teljesíti a Vevők felé a vásárlást megelőzően kötelezően fennálló tájékoztatási kötelezettségét (3.§).

f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
A webáruház üzemeltetője nem működtet emelt díjas telefonszámot, a kommunikáció során használt telefon- és egyéb díjak a telekommunikációs szolgáltatók által mindenkor közzétett alapdíjaknak felelnek meg.

g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
Tekintettel a webes értékesítés dinamikus jellegére, az üzemeltető által kiadott írásos árajánlatok általános kötöttségi ideje 5 munkanap. A visszaigazolt és kifizetett termékek átvételének maximális ideje 30 naptári nap.
A webáruházban megtalálható termékek árai és elérhetőségei (raktári készlet mennyiség) folyamatosan változik, ezért kötöttséget az eladó csak az írásos visszaigazolással tud vállalni, az abban foglalt adatok szerint teljesít. (ár, mennyiség, szállítási határidő, fizetési mód, stb.)

h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
Mivel a webáruházban vagy telefonon leadott megrendelések egyedi szerződéskötésnek minősülnek, így azok határozott céllal, egy alkalomra szóló szerződések, nem keletkezik folyamatos vagy ismétlődő teljesítési- és/vagy fizetési kötelezettség.

i) Engedélyhez kötött termék, vagy szolgáltatás értékesítése esetén az engedély meglétének igazolása, nyilvántartási szám feltüntetése
A webáruházunkban forgalmazott termékek rendelkeznek a Magyarországon történő forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, dokumentációval, jelölésekkel. Cégünk minden esetben a forgalmazott termékek gyártóinak dokumentációit adja tovább. A gyártók felelősége a megfelelő vizsgálatok és engedélyezési eljárások lefolytatása. Ilyen irányú tevékenységet a webáruház üzemeltetője nem végez.

j) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét
A www.zsindelyaruhaz.hu weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a lap tetején vagy ide kattintva találhatják.

Szerzői Jogi (Copyright) információk

Azzal, hogy Ön belép webáruházunkba, elfogadja az alábbi feltételeket.
A teljes webáruház, annak minden oldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a honlap létrehozója jogosult.
A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit - különös tekintettel a weblapon szereplő fotókra - bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni.
A weboldalon elhelyezett anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az azok felhasználása iránti engedéllyel kapcsolatban jelezze a kérelmét aczidor@vnv.hu e-mail címen.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A webáruházból információkat, adatokat átvenni a tulajdonos hozzájárulása mellett is csak a zsindely.net URL címre való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Garanciális Feltételek

Az általunk forgalmazott zsindelyek gyártója az IKO Sales International illetve az IKO Group belgiumi és szlovákiai gyárai. Cégünk az IKO hivatalos garanciáit adja tovább zsindelyeikkel. Ezeket a garanciális feltételeket a kiválasztott zsindelyek részletes technikai adatlapján találja meg.(évek száma)

A garanciát két évszám jelöli, az összes garanciális időtartam (a nagyobb érték) jelzi azt az időtartamot években kifejezve amely időtartam alatt az IKO szavatolja a termék gyártási hibától való mentességét, annak vízzárósságát.

IKO Platina Garancia: A második, kisebb érték a termékre vonatkozó un. Platina Garanciális időszakot jelöli. Erre az időszakra az IKO teljes cseregaranciát vállal, amely nem csak a termék vételárának teljes visszatérítését, hanem a hibás termék tetőről való eltávolításának munkadíját, a zsindelytörmelék elszállíttatását ( ami a közhiedelemmel ellentétben NEM minősül veszélyes hulladéknak!), az új zsindely felhelyezésének anyag és munkadíját foglalja magában. Ez a szolgáltatás egyedülálló a magyar piacon és teljeskörű biztonságot nyújt vásárlóink számára.

Garanciális védettség nem terjed ki a termék külalakjára, esetleges árnyalatnyi színeltérésekre. Ezek előfordulása nagyban csökkenthető az alkalmazástechnikai útmutatóban leírt technológia szoros követésével.

Az IKO és így a webáruházat üzemeltető VNV Kft. is csak és kizárólag abban az esetben vállalja a garanciális reklamációk kivizsgálását és ügyintézését, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

1. A zsindely eredeti vásárlója rendelkezik a vásárlásról kibocsátott, nevére szóló számlával

2. A zsindely felrakása során minden tekintetben szorosan követték az IKO hivatalos Alkalmazástechnikai Útmutatóját

3. A garanciális felszólamlást cégünkhöz írásban nyújtották be

Általános Szállítási Feltételek

A webshop üzemeltetője a VNV Kft. Cégünk a megrendeléseket győri és törökbálinti telephelyekről teljesíti, a termékek készletének és a megrendelés helyének függvényében.

Megrendelését minden esetben írásban igazoljuk vissza, innentől ered cégünk kötelezettség vállalása. Visszaigazolásunkban közöljük az áru átvételének időpontját, házhoz szállítás megrendelése esetén annak várható időpontját.

Amennyiben megrendelését cégünk szállítja házhoz az Ön kérésére, úgy a szállítást végző fuvaros számára átadjuk a regisztrációja során Ön által megadott telefonszámot, így szállítás előtt/közben a gépjárművezető egyeztet Önnel a kiszállítás pontos idejéről és helyéről.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szállítás vállalása a termékeknek a megrendelő címére történő eljuttatását jelenti és így nem foglal magában gépi rakodást (daruzás, targoncázást) vagy kézi rakodást. A rendelt termékek lerakodása, ehhez megfelelő munkaerő biztosítása a Megrendelő feladata.

Vevőink kívánsága esetén a termékek (a számla ellenértékének VNV Kft.-hez történt beérkezése után) átvehetők az IKO Magyarország Kft. raktárában is. Megközelíthetőségét az alábbi térképen találhatják. klikkeljen ide

Bruttó 350.000.-Ft összegű megrendelés esetén az árut ingyenesen kiszállítjuk a Megrendelő által megadott helyre, Magyarország területén. Ebben az esetben válassza a "Lépcsős díjszabás" szállítási díj opciót! Ezen összeghatár alatti megrendelés esetén nettó 15.000.-Ft-ot számolunk fel szállítási költségként.

www.zsindely.net

Hívjon minket:

(+36) 30 638 3421